Nota

1. PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS ŚLEPY

Kosztorys zawiera ilości poszczególnych robót . Nie zawiera żadnych cen. Przedmiar robót jest przydatny na etapie wyboru firmy, która ma realizować prace budowlane. Na jego podstawie potencjalny Wykonawca określa koszt wykonania danego przedsięwzięcia.

2. OBMIAR ROBÓT

Zestawienie robót sporządzone już po wykonaniu robót.

3. KOSZTORYS INWESTORSKI:

Sporządzany jest na bazie przedmiaru robót i służy do przeliczenia kosztu budowlanych oraz wynagrodzenia za Robociznę Materiały i Sprzęt . Kosztorys taki można podzielić na etapy np. stan zero „0”, stan surowy otwarty (SSO),stan surowy zamknięty, etap prac wykończeniowych, jak również pozwala określić koszty prac dla poszczególnych elementów ,takich jak fundamenty, ściany ,stropy , konstrukcja i pokrycie dachu . Kosztorys inwestorski wykonuje się na podstawie Rozporządzenie Ministra w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu inwestorskiego znamy koszty inwestycji.

4. KOSZTORYS  POWYKONAWCZY:

Jest sporządzany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamian w stosunku do umowy, przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

5. KOSZTORYS DLA BANKU W ZWIĄZKU Z KREDYTEM:

Kosztorys szacunkowy, nie wymagający sporządzania dokładnych przedmiarów, sporządzany często jako załącznik do formularza bankowego.

Robocizna – praca włożona w wykonanie określonej czynności lub przedmiotu.

Pojęcie robocizny, jej miara i wartościowanie, mają istotne znaczenie w kosztorysowaniu i harmonogramowaniu zadań inwestycyjnych w wielu dziedzinach, przede wszystkim w budownictwie, górnictwie, budowie okrętów, i innych.
Tworząc kosztorys w metodzie kalkulacji szczegółowej, wyznacza się wartość kosztorysową robót, której jednym ze składników jest koszt robocizny. Koszt ten wyznacza się jako sumę iloczynów jednostkowych nakładów rzeczowych robocizny poszczególnych czynności wchodzących w skład całego procesu i stawki robocizny (ceny jednostkowej robocizny).

Koszty pośrednie – składnik ceny kosztorysowej, obejmujący koszty ogólne budowy. Składniki te nie są bezpośrednio kalkulowane w kosztorysie, lecz uwzględniane w wyliczeniu ceny kosztorysowanej, jako jeden z narzutów kosztorysu. Koszty pośrednie i inne narzuty kosztorysu, stanowią komplementarne dopełnienie dla kosztów bezpośrednich kalkulowanych bezpośrednio w kosztorysie na podstawie nakładów i cen jednostkowych.

koszty pośrednie obejmują:
koszty ogólne budowy,
koszty zarządu.

Koszty ogólne budowy, to koszty ponoszone w odniesieniu do danej, konkretnej budowy, a nie objęte kosztami bezpośrednimi w jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej. Koszty te obejmują takie wydatki jak, np.:  płace personelu stałego budowy, np. kierownika budowy, kierowników robót, majstrów itp.,
koszty zaplecza budowy, np. wynajmu lub amotryzacji baraków i innych elementów zaplecza budowy,wody, energii elektrycznej i innych mediów, itd., narzędzia, ewentualne koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych (np. diety), inne (np. ubezpieczenie, ochrona itd.)

Dodatkowe informacje dostępne w dokumencie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU200413013

Formularz kontaktowyKosztorysy24h.eu Wycena szkody majątkowej, kosztorys budowlany, inwestorskie, PFRON, kredyt budowa domu, dotacje z Unii Europejskiej i ARiMR